Bài 1. ESTE


1.1. Ứng với công thức phân tử (CTPT) C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau?A. 2.             B. 3.              C.4.                   D. 51.2. Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây:(1)  CH3CH2COOCH3; (2) CH3OOCCH3 ; (3) HCOOC2H5 ;...
1.5. Thuỷ phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy...
Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X. Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 ml dung dịch NaOH  1M. Thu được 7.85 g hỗn hợp hai muối của hai axit là đồng...
Este X có công thức đơn giản nhất là C2H4O. Đun sôi 4,4 g X với 200 g dung dịch NaOH 3% đến khi phan ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng thu được 8,1 g...
Đồng phân nào trong số các đồng phân mạch hở có công thức phân tử C2H4O2 tác dụng được vớia)   Dung dịch natri hiđroxit?b)   Natri kim loại?c)   Ancol etylic?d)   Dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra Ag?Viết các phương trình hoá học...
Este đơn chức X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O lân lượtlà 48,65% ; 8,11% va 43,24%a) Tìm công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo có thể có và gọi tên X.b)...
Hai este X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44.a)  Tìm công thức phân tử của X và Y.b) Cho 4,4 g hồn hợp X và Y tác...
Este đơn chức X thu được từ phản ứng este hoá giữa ancol Y và axit hữu cơ z (có xúc tác là axit H2S04). Đốt cháy hoàn toàn 4,3 g X thu được 4,48 lít khí CO (đktc) và...
Hỗn hợp X gồm axit axetic và ancol etylic. Chia X thành ba phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với natri dư thấy có 3,36 lít khí H2 thoát ra (đktc). Phần hai phản ứng vừa đủ với 200...