Bài 1. Este – Hóa học 12 Nâng cao


Bài 6. Để xà phòng hóa hoàn toàn 2,22 gam hỗn hợp hai este đồng phân A và B cần dùng 30ml dung dịch NaOH 1M. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este đó thì thu được khí...
Bài 1. Hãy xếp từng công thức ở cột phải vào một trong các loại chất ở cột trái cho phù hợp:GiảiA. 2                  B. 3                    C. 1                       D. 4BaitapSachgiaokhoa.com                         ...
Bài 2a) Viết công thức cấu tạo các đồng phân ứng với công thức phân tử \({C_2}{H_4}{O_2}\) .b) Gọi tên các đồng phân có nhómc) Những chất nào có phản ứng tráng bạc, vì sao?Giảia) + b) Công thức cấu tạo...
Bài 3a) So sánh phản ứng thủy phân este trong dung dịch axit và trong dung dịch kiềm.b) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:\(C{H_3}COOC{H_2}C{H_2}CH{\left( {C{H_3}} \right)_2} + {H_2}O\buildrel {{H^ + },{t^0}} \over \longrightarrow \)\(C{H_3}OOCC{H_2}C{H_2}CH{\left( {C{H_3}} \right)_2} + {H_2}O\buildrel...
Bài 4. Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế etyl axetat?A. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, giấm và axit sunfuric đặc.B. Đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, rượu trắng và axit sunfuric đặc.C. Đun sôi...
Bài 5. Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với metanol có axit sunfuric xúc tác người ta thu được metyl salixylic (\({C_8}{H_8}{O_3}\)) dùng làm thuốc xoa bóp giảm đau. Cho axit salixylic phản ứng với anhiđrit axetic\({(C{H_3}CO)_2}O\), thu được...