Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN


Đề bàiGen là gì? Cho ví dụ minh hoạ.Lời giải chi tiết- Gen là một đoạn cùa phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm nhất định. Sàn phẩm đó có thể là một phân tử...
Đề bàiMã di truyền có các đặc điểm gì?Lời giải chi tiết- Mã di truyền được đọc theo chiểu 5’→ 3’ từ một điểm xác định trên mARN. - Mã di truyền được đọc liên lục theo từng cụm 3 ribônuclêôtit...