Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN


Đề bàiGen là gì? Gen có cấu trúc như thế nào? Có bao nhiêu loại gen? Cho ví dụ một số loại gen đó. Lời giải chi tiết-       Khái niệm về gen: Gen là một đoạn của phân tử ADN mang...
Đề bàiNêu các đặc điểm của mã di truyềnLời giải chi tiết-      Mã di truyền là mã bộ ba, nghĩa là cứ 3 nuclêôtit đứng kế tiếp nhau quy định một axit amin. Mã di truyền được đọc...
Đề bàiThế nào là nhân đôi ADN theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo tồn? Đoạn Okazaki là gì?Lời giải chi tiếtNhân đôi ADN theo cơ chế một mạch mới bổ sung (khuôn có chiều 3’->5’) được tổng hợp...
Đề bàiNêu những điểm giống và khác nhau giữa tự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ (E.coli) với tự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực.Lời giải chi tiết-     Giống nhau: Nhân đôi ADN ở sinh vật...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực có sự khác biệt với sự nhân đôi của ADN ở E. coli về:1. chiều tổng hợp ; 2. các enzim tham gia;...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Mã di truyền mang tính thoái hoá nghĩa làA. một bộ ba mã hoá một axit amin.B. một axit amin có thể được mã hoá bởi hai hay nhiều bộ ba.C. có...