Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung


1. Góc ở tâmGóc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là góc ở tâm2. Số đo cungSố đo cung của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.Số đo của cung lớn bằng...
Đề bàiKim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào những thời điểm sau:a) 3 giờ;b) 5 giờ;c) 6 giờ;d) 12 giờ;e) 20 giờ.Lời giải chi tiếtGóc...
Đề bàiCho hai đường thẳng \(xy\) và st cắt nhau tại \(O\), trong các góc tạo thành có góc \(40^{\circ}\). Vẽ một đường tròn tâm \(O\). Tính số đo của các góc ở tâm xác định bởi hai trong bốn tia...
Đề bàiTrên các hình 5, 6, hãy dùng dụng cụ đo góc để tìm số đo cung \(\overparen{AmB}\). Từ đó tính số đo cung \(\overparen{AnB}\) tương ứng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtSố đo của cung nhỏ bằng số đo...
Đề bài Xem hình 7. Tính số đo góc ở tâm \(AOB\) và số đo cung lớn \(AB\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtSố đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.Số đo của cung...
Đề bài Hai tiếp tuyến của đường tròn \((O)\) tại \(A\) và \(B\) cắt nhau tại \(M\). Biết \(\widehat{AMB}\).a) Tính số đo của góc ở tâm tạo bởi hai bán kính \(OA, OB\).b) Tính số đo mỗi cung \(AB\) (cung lớn...
Đề bàiCho tam giác đều \(ABC\). Gọi \(O\) là tâm của đường tròn đi qua ba đỉnh \(A, B, C\).a) Tính số đo các góc ở tâm tạo bởi hai trong ba bán kính \(OA, OB, OC\).b) Tính số đo...
Đề bàiCho hai đường tròn cùng tâm \(O\) với bán kính khác nhau. Hai đường thẳng đi qua \(O\) cắt hai đường tròn đó tại các điểm \(A, B, C, D, M, N, P, Q\) (h.8)a)Em có nhận xét gì...
Đề bài Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai? Vì sao?a) Hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau.b) Hai cung có số đo bằng nhau thì bằng nhau.c) Trong hai cung, cung nào có số đo lớn...
Đề bàiTrên đường tròn tâm \(O\) lấy ba điểm \(A, B, C\) sao cho \(\widehat{AOB}  = 100^0\), sđ cung \(\overparen{AC} = 45^0\). Tính số đo của cung nhỏ \(\overparen{BC}\) và cung lớn \(\overparen{BC}\). (Xét cả hai trường hợp: điểm \(C\) nằm...
Đề bàiCho  đường tròn (O) dây cung AB. Tiếp tuyến của (O) tại A và B cắt nhau tại M. Biết \(\widehat {AMB} = 50^\circ \).a) Tính số đo cung AB.b) Trên nửa mặt phẳng bờ OB ( không chứa...
Đề bàiCho đường tròn (O; R). Một điểm A ở ngoài đường tròn sao cho OA = 2R. Vẽ các tiếp tuyến AB và AC đến (O) ( A, B là hai tiếp điểm).a) Tính số đo các \(\widehat {AOB}\)...
Đề bàiCho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B. Biết rằng hai cung nhỏ AB của hai đường tròn này có số đo (độ) bằng nhau. Chứng minh rằng hai đường...
Đề bàiCho ∆ABC đều. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A, vẽ nửa hình tròn đường kính BC. Lấy D thuộc nửa đường tròn sao cho cung CD = 60º. Gọi I là giao điểm của AD...
Đề bàiCho hai đường tròn (O; R) và (O’; R’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Kẻ các đường kính AOC và AO’D. Hãy so sánh số đo (độ) của hai cung nhỏ BC và BD của hai...