Bài 1. Hàm số bậc hai (a ≠ 0)


Biết rằng nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn được tính bằng công thứcQ = 0,24RI2t,trong đó Q là nhiệt lượng tính bằng calo, R là điện trở tính bằng ôm \(\left( \Omega  \right)\), I là cường độ dòng điện...
Câu 1.1 trang 48 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2Một bể nước hình hộp chữ nhật có đáy hình vuông cạnh bằng x mét. Chiều cao của bể bằng 2m. Kí hiệu V (x) là thể tích của...
Biết rằng hình lập phương có sáu mặt đều là hình vuông. Giả sử x là độ dài của cạnh hình lập phương.a) Biểu diễn diện tích toàn phần S (tức là tổng diện tích của sáu mặt) của hình...
Cho hàm số \(y = 3{x^2}\)a) Lập bảng tính các giá trị của y ứng với các giá trị của x lần lượt bằng: \( - 2; - 1; - {1 \over 3};0;{1 \over 3};1;2\)b) Trên mặt phẳng tọa độ xác định các...
Cho hàm số \(y =  - 3{x^2}.\)a) Lập bảng tính các giá trị của y ứng với các giá trị của x lần lượt bằng: \( - 2; - 1; - {1 \over 3};0;{1 \over 3};1;2\)b) Trên mặt phẳng tọa độ xác định...
Cho hàm số \(y = f\left( x \right) =  - 1,5{x^2}\)a) Hãy tính \(f\left( 1 \right),f\left( 2 \right),f\left( 3 \right)\) rồi sắp xếp ba giá trị này theo thứ tự từ lớn đến bé.b) Tính \(f\left( { - 3} \right),f\left( { -...
Đố. Một hòn bi lăn trên một mặt nghiêng. Đoạn đường đi được liên hệ với thời gian bởi công thức \(y = a{t^2}\), t tính bằng giây, y tính bằng mét. Kết quả kiểm nghiệm được cho bởi bảng...