Bài 1. Hàm số lượng giác


Tìm tập xác định của các hàm số.a) \(y = \cos {{2x} \over {x - 1}}\)     b) \(y = \tan {x \over 3}\)     c) \(y = \cot 2x\)    d) \(y = \sin {1 \over {{x^2} - 1}}\)Giải:a) \(D...
Tìm tập xác định của các hàm số.a) \(y = \sqrt {\cos x + 1} \)    b) \(y = {3 \over {{{\sin }^2}x - {{\cos }^2}x}}\)   c) \(y = {2 \over {\cos x - \cos 3x}}\)    d) \(y = \tan...
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm sốa) \(y = 3 - 2\left| {\sin x} \right|\)    b) \(y = \cos x + \cos \left( {x - {\pi  \over 3}} \right)\)    c) \(y...
Với những giá trị nào của x, ta có mỗi đẳng thức sau?a) \({1 \over {\tan x}} = \cot x\)   b) \({1 \over {1 + {{\tan }^2}x}} = {\cos ^2}x\)    c) \({1 \over {{{\sin }^2}x}} = 1 + {\cot ^2}x\)    d) \(\tan x...
Xác định tính chẵn lẻ của các hàm số a) \(y = {{\cos 2x} \over x}\)     b) \(y = x - \sin x\)    c) \(y = \sqrt {1 - \cos x} \)     d) \(y = 1 + \cos x\sin...
a) Chứng minh rằng \(\cos 2\left( {x + k\pi } \right) = \cos 2x,k \in Z\) . Từ đó vẽ đồ thị hàm số y = cos 2xb) Từ đồ thị hàm số y = cos 2x, hãy vẽ đồ thị hàm...
Hãy vẽ đồ thị của các hàm sốa) y = 1 + sin x  b) y = cos x - 1  c) \(y = \sin \left( {x - {\pi  \over 3}} \right)\)    d) \(y = \cos \left( {x + {\pi  \over 6}} \right)\) ...
Hãy vẽ đồ thị của các hàm số a) \(y = \tan \left( {x + {\pi  \over 4}} \right)\)    b) \(y = \cot \left( {x - {\pi  \over 6}} \right)\)   Giải: a) Đồ thị hàm số \(y = \tan \left( {x + {\pi...