Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)


Đề bàiDiện tích \(S\) của hình tròn được tính bởi công thức \(S = \pi {R^2}\), trong đó \(R\) là bán kính của hình tròn.a) Dùng máy tính bỏ túi, tính các giá trị của \(S\) rồi điền vào các...
Đề bàiĐối với hàm số y = 2x2, khi x \( \ne \) 0 giá trị của y dương hay âm? Khi x = 0 thì sao?Cũng câu hỏi tương tự với hàm số y = -2x2 Lời giải chi tiếtĐối...
Đề bàiMột vật rơi ở độ cao so với mặt đất là \(100 m\). Quãng đường chuyển động \(s\) (mét) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian \(t\) (giây) bởi công thức: \(s{\rm{  = }}4{t^2}\)a) Sau \(1\) giây, vật...
Đề bàiLực \(F\) của gió khi thổi vuông góc vào cánh buồm tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc \(v\) của gió, tức là \(F = a{v^2}\) (\(a\) là hằng số). Biết rằng khi vận tốc gió bằng \(2...
Đề bàiBài 1: Cho hàm số \(y = a{x^2}.\)a) Xác định a, biết rằng đồ thị (P ) của hàm số đi qua điểm \(A(2; − 4).\)b) Vẽ đồ thị của hàm số với a vừa tìm được ở câu...
Đề bàiBài 1: Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {x^2}.\)a) Vẽ đồ thị của hàm số.b) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số khi x thỏa mãn \(0 \le x \le 2.\)Bài 2: Tìm...
Đề bàiBài 1: Cho đồ thị hai hàm số \(y = {x^2}\) (P) và \(y = 2x \) (d). Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d).Bài 2: Cho hàm số \(y =  - {1 \over 4}{x^2}.\) Biết rằng...
Đề bàiBài 1: Cho hai hàm số: \(y = {x^2}\) và \(y = 2x – 1.\)a) Vẽ đồ thị (P) và (d) của hai hàm số trên cùng một hệ trục tọa độ.b) Tìm tọa độ giao điểm của (P)...
Đề bàiCho hàm số \(y = {1 \over 2}{x^2}.\)a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số.b) Tìm trên (P) những điểm cách đều hai trục tọa độ ( không trùng với O).c) Tìm trên (P) những điểm có tung độ...
A. Kiến thức cơ bản:1. Tập xác định của hàm số \(y = a{x^2}\) \((a ≠ 0)\) xác định với mọi giá trị của \(x ∈ R\).2. Tính chất:- Nếu \(a > 0\) thì hàm số nghịch biến khi \(x <...
Đề bàiĐiền vào những ô trống các giá trị tương ứng của y trong hai bảng sau:x-3-2-10123y = 2x2     8  x-3-2-10123y = -2x2     -8  Lời giải chi tiết x-3-2-10123 y = 2x2188202818   x-3-2-10123 y = -2x2-18-8-20-2-8-18 BaitapSachgiaokhoa.com