Bài 1. Khái niệm về khối đa diện


Khái niệm về khối đa diệnTóm tắt lý thuyết1. Hình đa diện (gọi tắt là đa diện) \((H)\) là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác thỏa mãn hai điều kiện:a) Hai đa giác phân biệt...
Đề bàiNhắc lại định nghĩa hình lăng trụ và hình chópLời giải chi tiết- Hình lăng trụ là hình gồm có hai đáy là hai đa giác bằng nhau và nằm trên hai mặt phẳng song song, các mặt bên...
Đề bàiKể tên các mặt của hình lăng trụ ABCDE.A’B’C’D’E’ và hình chóp S.ABCDE (h.1.4 ).Lời giải chi tiết- Các mặt của hình lăng trụ ABCDE.A’B’C’D’E’là: ABB’A’, BCC’B’, CDD’C’, DEE’D’, EAA’E’, ABCDE, A’B’C’D’E’- Các mặt của hình chóp S.ABCDE là:...
Đề bàiGiải thích tại sao hình 1.8c không phải là một khối đa diện?Lời giải chi tiếtHình đa diện có tính chất: Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giácNhưng hình 1.8c có...
Đề bàiCho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Chứng minh rằng hai lăng trụ ABD.A’B’D’ và BCD.B’C’D’ bằng nhau.bLời giải chi tiếtPhép đối xứng qua mặt phẳng (BDD’B’) biến lăng trụ ABD.A’B’D’ thành BCD.B’C’D’⇒ hai lăng trụ ABD.A’B’D’ và BCD.B’C’D’ bằng nhau.
Đề bàiChứng minh rằng một đa diện có các mặt là những tam giác thì tổng số các mặt của nó là một số chẵn. Cho ví dụ.Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Gọi số mặt của đa diện...
Đề bàiBài 2. Chứng minh rằng một đa diện mà mỗi đỉnh của nó đều là đỉnh chung của số lẻ mặt thì tổng số các đỉnh của nó là một số chẵn. Cho ví dụ.Lời giải chi tiếtGiả sử...
Đề bàiChia một khối lập phương thành năm khối tứ diện.Phương pháp giải - Xem chi tiếtPhân chia và lắp ghép các khối đa diện.Lời giải chi tiếtChia khối lập phương \(ABCD.A'B'C'D'\) thành năm khối tứ diện như sau: \(A'B'CD',...
Đề bàiChia một khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau.Phương pháp giải - Xem chi tiếtPhân chia và lắp ghép các khối đa diện.Lời giải chi tiếtChia lăng trụ ABD.A'B'D' thành ba tứ diện DABD', A'ABD', A'B'BD'....