Bài 1: Làm quen với số nguyên âm


Vẽ một trục số và cho biết: Những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị, không đơn vị và hai cặp điểm cách đều điểm 0.GiảiCác điểm -2 và 2 cách điểm 0 hai đơn vịĐiểm 0 cách điểm...
Vẽ một trục số và cho biết:a) Những điểm nào cách điểm -1 hai đơn vị.b) Những điểm nào nằm giữa các điểm -6 và -2.Giảia) Điểm -3 và 1 ;b) Các điểm: -5, -4, -3.
Trên trục số điểm 3 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiều dương, điểm -3 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiều âm.Điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:a) Điểm -2 cách điểm 2...
Trên hình bên, điểm A nằm cách điểm O bốn đơn vị về phía trên. Còn điểm B nằm cách điểm O ba đơn vị về phía dưới. Các điểm C và D nằm cách điểm O như thế nào?GiảiĐiểm...
Trên hình sau, hãy ghi các điểm K, L, M, N thỏa mãn: K cách O sáu đơn vị về phía bên trái; L cách O tám đơn vị về phía bên phải; M cách O hai đơn vị về...
Vẽ một trục số và cho biết:a) Những điểm nằm cách điểm 2 ba đơn vị.b) Những điểm nằm giữa các điểm –3 và 4.Giảia) Điểm nằm -1 và 5 cách điểm 2 ba đơn vị.b) Điểm nằm giữa -3...
a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế trong hình dưới.b) Trong các nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn?Giảia) Nhiệt kế a chỉ \( - 20^\circ C\). Đọc là âm hai mươi độ C hoặc...
Đọc độ cao của các địa điểm sau:a) Độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ (Nhật) là 3776 mét.b) Độ cao của biển chết là - 392 mét.Giảia) Độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ là 3776 mét.b) Độ cao...
Ghi các số -1, -2, -3, 1, 2 vào trục số ở hình sau.Giải
Ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -6 và -2 vào trục ở hình sau:Giải