Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng


Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai? Vì sao?a. \( - 5 \ge  - 5\)b. \(4\left( { - 3} \right) >  - 14\)c. \(15 < \left( { - 4} \right).2\)d. \( - 4 + {\left( { - 8} \right)^2}...
Chuyển các khẳng định sau về dạng bất đẳng thức và cho biết khẳng định đó đúng hay sai?a. Tổng của – 3 và 1 nhỏ hơn hoặc bằng – 2b. Hiệu của 7 và – 15 nhỏ hơn 20c....
Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng trong các khẳng định sau:A. – 2,83 > 2,83B. – 2,83 ≥ 2,83C. – 2,83 = 2,83D. – 2,83 ≤ 2,83Giải: Chọn D
Cho biết a – 7 > b – 7. Khoanh tròn vào trước khẳng định đúng trong các khẳng định sau:A. a ≥ bB. – a > -bC. a + 7 > b + 7D. 7 – a > 7...
Đặt giấu “<,>,≥,≤” vào ô vuông cho thích hợp:
Cho m < n, hãy so sánh:a. m + 2 và n + 2b. m – 5 và n – 5Giải:a. Ta có:m < n ⇒ m + 2 < n + 2b. Ta có:m < n ⇒ m – 5 <...
Với m bất kì, chứng tỏ:a. 1 + m < 2 + mb. m – 2 < 3 + mGiải:a. Vì 1 < 2 nên 1 + m < 2 + mb. Vì – 2 < 3 nên m –...
Với số a bất kì, so sánh:a. a với a – 1b. a với a + 2Giải:a. Vì 0 > -1 nên 0 + a > a – 1b. Vì 0 < 2 nên 0 + a < a +...
Dùng dấu “<, >, ≥, ≤” để so sánh m và n nếu:a. m – n = 2b. m – n = 0c. n – m = 3Giải:a. Ta có:m – n = 2 ⇒ m = n + 2           ...
Dựa vào tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, hãy chứng tỏ rằng:a. Nếu m > n thì m – n > 0b. Nếu m – n > 0 thì m > nGiải:a. Ta có: m >...
Cho a + 2 > 5, chứng tỏ a > 3. Điều ngược lại là gì? Điều đó có đúng không?Giải:Ta có: a + 2 > 5 ⇒ a + 2 – 2 > 5 – 2 ⇒ a >...