Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Ý không phản ánh đúng tình hình Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai làA. Nhân dân Liên Xô bước ra khỏi cuộc chiến tranh...
Hãy nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp với nội dung lịch sử Liên Xô1.Từ năm 1946 đến năm 1950 A, Chế tạo thành công bom nguyên tử2.Năm 1949 B, Thực hiện kế hoạch 5 năm lần...
Trong công cuộc xây dựng XHCN từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70, Liên xô đã đạt được những thành tựu chủ yếu nào?Hướng dẫn làm bài:Liên Xô tiến hành các kế hoạch dài hạn và đạt nhiều...
Hình dưới đây là nhân vật lịch sử nào? Hãy giới thiệu đôi nét về sự kiện lịch sử gắn liền với nhân vật đó? Hướng dẫn làm bài Nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Alekseievich Gagarin trở thành con người đầu tiên vào...
Hãy hoàn thành các câu trả lời dưới đây để hiểu được sự hình thành và kết quả hợp tác trong hệ thống XHCN từ khi thành lập đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX.• Hội đồng tương...