Bài 1. Lũy thừa


Tính:a) \({2^{2 - 3\sqrt 5 }}{.8^{\sqrt 5 }}\)                                                        b) \({3^{1 + 2\root 3 \of...
Tính:a) \({({1 \over {16}})^{ - {3 \over 4}}} + {810000^{0,25}} - {(7{{19} \over {32}})^{{1 \over 5}}}\)                             b) \({(0,001)^{ - {1 \over 3}}} - {2^{ - 2}}{.64^{{2 \over...
Cho a và b là các số dương.  Đơn giản các biểu thức sau:a) \({{{a^{{4 \over 3}}}({a^{ - {1 \over 3}}} + {a^{{2 \over 3}}})} \over {{a^{{1 \over 4}}}({a^{{3 \over 4}}} + {a^{ - {1 \over 4}}})}}\)       ...
Hãy so sánh mỗi số sau với 1.a) \({2^{ - 2}}\)                                           b) \({(0,013)^{ - 1}}\)           ...
Hãy so sánh các cặp số sau:a) \(\sqrt {17} \)  và   \(\root 3 \of {28} \)                                               ...