Bài 1. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ


Không dùng máy tính và bảng số, hãy tính                 \(\root 3 \of {6 + \sqrt {{{847} \over {27}}} }  + \root 3 \of {6 - \sqrt {{{847} \over {27}}} } \) GiảiĐặt \(x...
Khử căn thức ở mẫua) \({1 \over {\sqrt 2  + \root 3 \of 3 }}\)                     b) \({1 \over {\sqrt 2  + \sqrt 3  + \sqrt 5 }}\) Giảia) \({1 \over {\sqrt...