Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính


Trong ví dụ về rô bốt, nếu thay đổi thứ tự của lệnh 1 và lệnh 2 trong chương trình, rô bốt có thực hiện được công việc nhặt rác không? Hãy xác định vị trí mới của rô bốt...
Hãy cho biết lí do cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính. Trả lời:Máy tính thực chất chỉ là một thiết bị điện tử vô tri vô giác. Để máy tính có thể thực hiện một công việc...
Tại sao người ta phải tạo ra các ngôn ngữ lập trình trong khi có thể điều khiển máy tính bằng ngôn ngữ máy?Trả lời:Tuy ngôn ngữ máy cũng là một loại ngôn ngữ lập trình nhưng ở đây chúng...
Chương trình dịch làm gì?Trả lời:Chương trình dịch dùng để dịch cách chương trình được viết bằng ngôn ngữ khác nhằm thực hiện trên máy tính ra ngôn ngữ máy.Chương trình dịch chuyển đổi các dòng lệnh được soạn thảo...