Bài 1. Mở rộng khái niệm phân số


Hãy biểu diễn bằng phần tô màu:a) \({1 \over 4}\) của hình vuông                    b) \({2 \over 3}\) của hình chữ nhật.Giảia)b) 
Phần tô màu trong các hình vẽ sau biểu diễn phân số nào?GiảiHình a biểu diễn phân số \({3 \over 8}\)Hình b biểu diễn phân số \({5 \over 9}\)Hình c biểu diễn phân số \({3 \over 4}\) hay \({6 \over 8}\)Hình d...
Câu 1.1 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Trong các cách viết sau cách nào cho ta phân số:\(\left( A \right) - {{3,15} \over 6}\)                      ...
Câu 1.4 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Cho tập hợp \(M = \left\{ {2;3;4} \right\}\). Viết tập hợp P các số có tử và mẫu thuộc M, trong đó tử khác mẫu.Giải\(P = \left\{ {{2...
Viết các phân số saua) Ba phần năm                                   b) Âm hai phần bảyc) Mười hai phần mười bảy              d) Mười một phần nămGiảia) Ba phần...
Viết các phép chia sau dưới dạng phân số dưới dạng phân số.a) (-3): 5                                         b) (-2): (-7)c) 2: (-11)                                      d) x chia cho 5 (x ∈ Z)Giảia) \(\left( { - 3} \right):5{\rm{ }} = {{ - 3} \over 5}\)b) \(\left( { -...
Dùng cả 2 số x và y để viết thành phân số, mỗi số chỉ viết được một lần (x, y ∈ Z; x, y ≠0)Giảix ∈ Z; y ∈ Z; x, y ≠ 0 ta viết được 2 phân số: \({x \over...
Biểu thị các số sau đây dưới dạng phân số với đơn vị là:a) Mét: 23cm; 47 mmb) Mét vuông: 7dm2; 101 cm2 Giảia) \(23cm = {{23} \over {100}}\) (mét) ; \(47mm = {{47} \over {1000}}\) (mét)b) \(7d{m^2} = {7 \over {100}}({m^2})\); \(101c{m^2} =...
Viết tập hợp A các số nguyên x, biết rằng: \({{ - 28} \over 4} \le x < {{ - 21} \over 7}\)Giảix ∈ Z, \({{ - 28} \over 4} \le x < {{ - 21} \over 7}\) \( \Rightarrow \)...
Cho biểu thức \(B = {4 \over {n - 3}}\) với n là số nguyêna) Số nguyên n phải có điều kiện gì để B là phân số?b) Tìm phần số B, biết n = 0; n = 10; n =...