Bài 1. Một số khái niệm cơ bản


Nêu một ứng dụng CSDL của một tổ chức mà em biết?Trả lời:Chương trình Quản lý điểm của học sinh trường THPT được xem là một ứng dụng cơ sở dữ liệu. Chương trình Quản lý sách Thư viện cũng...
Hãy phân biệt CSDL với hệ quản trị CSDL? Trả lời:Phân biệt CSDL và hệ quản trị CSDL:CSDL: là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau được lưu vào máy.Ví dụ: bảng “ Hồ sơ học sinh”...
Giả sử phải xây dựng một CSDL để quản lí mượn/ trả sách cho thư viện. Theo em, cần phải lưu trữ những thông tin gì? Hãy cho biết những việc phải làm để đáp ứng nhu cầu quản lí...
Hãy nêu ví dụ minh họa cho một vài yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL?Trả lời:Ví dụ nêu ra không nhất thiết phải đáp ứng tất cả các yêu cầu. Do đó có thể đưa ra nhiều ví...