Bài 1. Nguyên hàm


Bài 1. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:a) \(f\left( x \right) = 3{x^2} + {x \over 2};\)             b) \(f\left( x \right) = 2{x^3} - 5x + 7;\)c) \(f\left( x \right) = {1 \over...
Bài 2. Tìma) \(\int {\left( {\sqrt x  + \root 3 \of x } \right)dx;} \)          b) \(\int {{{x\sqrt x  + \sqrt x } \over {{x^2}}}} dx;\) c) \(\int {4{{\sin }^2}xdx;} \)           ...
Bài 3. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây :Nguyên hàm của hàm số \(y=x\sin x\) là\(\left( A \right)\,{x^2}\sin {x \over 2} + C;\)\(\left( B \right) - x\cos x + C;\)\(\left( C \right)\, - x\cos x + \sin...
Bài 4. Khẳng định sau đúng hay sai: Nếu \(f\left( x \right) = \left( {1 - \sqrt x } \right)'\) thì \(\int {f\left( x \right)dx =  - \sqrt x }  + C?\)GiảiĐúng vì \( - \sqrt x \) là một nguyên hàm...