Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số


Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {2 \over 3}x + 5\) với $x \in R$Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên R.Gợi ý làm bài:Xét hàm số \(y = f\left( x \right) = {2 \over 3}x + 5\)Với...
Biểu diễn các điểm sau đây trên cùng một hệ trục tọa độ. Nối theo thứ tự các điểm đã cho bằng các đoạn thẳng để được một đường gấp khúc với điểm đầu là điểm A, điểm cuối là...
Trong các bảng sau ghi các giá trị tương ứng của x và y. Bảng nào xác định y là hàm số của x? Vì sao?x124578Y359111517  x34358y684816  Gợi ý làm bài:Bảng a) xác định y là hàm số của biến số x...
Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = 1,2x\). Tính các giá trị tương ứng của y khi cho x các giá trị sau đây, rồi lập bảng giá trị tương ứng giữa x và y:-2,50;-2,25;-2,00;-1,75;-1,50;-1,25;-1;-0,75;-0,50;-0,25;0;0,25;0,05;0,75;1;1,25;1,50;1,75;2,00;2,25;2,50.Gợi ý làm bài:x-2,5-2,25-2-1,75-1,5-1,25-1\(y...
Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {3 \over 4}x\). Tính\(f\left( { - 5} \right)\);        \(f\left( { - 4} \right)\);        \(f\left( { - 1} \right)\);         \(f\left( 0 \right)\);...