Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số


A. Tóm tắt kiến thức:1. Định nghĩa hàm số:Nếu đại lượng y phụ thuộc vào một đâị lượng thay đổi sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của...
Đề bàiCho hàm số \(y = {1 \over 2}x + 5\)Tính f(0);    f(3);     f(-2);     f(-10)Lời giải chi tiết\(\eqalign{& f\left( 0 \right) = {1 \over 2}.0 + 5 = 5  \cr & f\left( 2 \right) = {1 \over 2}.2 + 5...
Đề bàia) Cho hàm số \(y = f(x) = \dfrac{2}{3} x\).Tính: \(f(-2);\)    \(f(-1);\)       \( f(0); \)     \(f(\frac{1}{2});\)    \( f(1);\)   \( f(2); \)       \(f(3)\).b) Cho hàm số \(y = g(x) = \dfrac{2}{3} x +...
Đề bàiCho hàm số \(y =  - {1 \over 2}x + 3\)a) Tính các giá trị tương ứng của y theo các giá trị của x rồi điền vào bảng sau:b) Hàm số đã cho là hàm số đồng biến...
Đề bàiCho hai hàm số \(y = 2x\) và \(y = -2x\).a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của hai hàm số đã cho.b) Trong hai hàm số đã cho, hàm số nào đồng biến? Hàm...
Đề bàiĐồ thị hàm số \(y = \sqrt 3 x\) được vẽ bằng compa và thước thẳng ở hình dướiHãy tìm hiểu và trình bày lại các bước thực hiện vẽ đồ thị đó.Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Cách...
Đề bàia) Vẽ đồ thị hàm số \(y = x\) và \(y =2x\) trên cùng một mặt phẳng tọa độ \(Oxy\)  \((h.5)\).b) Đường thẳng song song với trục \(Ox\) và cắt trục \(Oy\) tại điểm có tung độ \(y =...
Đề bàiCho các hàm số \(y = 0,5x\) và \(y = 0,5x + 2\)a) Tính giá trị \(y\) tương ứng với mỗi hàm số theo giá trị đã cho của biến \(x\) rồi điền vào bảng sau:b) Có nhận xét...
Đề bàiCho hàm số \(y = f(x) = 3x\).Cho \(x\) hai giá trị bất kì \( x_{1},\ x_{2} \) sao cho \(x_{1}  < x_{2} \) .Hãy chứng minh \(f(x_{1} ) < f(x_{2} )\) rồi rút ra kết luận hàm số đã cho đồng biến...
Đề bàiBài 1. Tìm điều kiện xác định của mỗi hàm số (Tìm tập xác định của hàm số):a. \(y = \sqrt { - x} \)b. \(y = \sqrt {1 - x}  + \sqrt {1 + x} \)Bài 2. Cho...
Đề bàiBài 1. Tìm tập xác định của mỗi hàm số:a. \(y = {1 \over {\sqrt {x + 2} }}\)b. \(y = {1 \over x}\)Bài 2. Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = \sqrt {1 - x}.\) Tính:...
Đề bàiBài 1. Tìm tập xác định của hàm số:a. \(y = \sqrt 3 x\)b. \(y = \sqrt {{{ - 1} \over {1 - x}}} \)Bài 2. Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = 2.\) Tính: \(f\left( 2...
Đề bàiBài 1. Cho hàm số \(y = f\left( x \right) =  - \sqrt 2 x.\) Tính: \(f\left( {\sqrt 2 } \right);f\left( { - \sqrt 2 } \right);f\left( {3\sqrt 2 } \right)\) Bài 2. Chứng minh hàm số: \(y =...
Đề bàiCho hàm số: \(y = f\left( x \right) = \left( {1 - \sqrt 3 } \right)x\)a. Tính: \(f\left( {1 + \sqrt 3 } \right);f\left( {1 - \sqrt 3 } \right);f\left( { - \sqrt 3 } \right)\)b. Chứng minh rằng...