Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức


Làm tính nhâna.\(3x\left( {5{x^2} - 2x - 1} \right)\)b. \(\left( {{x^2} + 2xy - 3} \right)\left( { - xy} \right)\)c. \({1 \over 2}{x^2}y\left( {2{x^3} - {2 \over 5}x{y^2} - 1} \right)\)Giảia.  \(3x\left( {5{x^2} - 2x - 1} \right) = 15{x^3}...
Rút gọn các biểu thức saua. \(x\left( {2{x^2} - 3} \right) - {x^2}\left( {5x + 1} \right) + {x^2}\)b. \(3x\left( {x - 2} \right) - 5x\left( {1 - x} \right) - 8\left( {{x^2} - 3} \right)\)c. \({1 \over 2}{x^2}\left( {6x...
Tính giá trị của các biểu thức saua. P= \(5x\left( {{x^2} - 3} \right) + {x^2}\left( {7 - 5x} \right) - 7{x^2}\)b. Q= \(x\left( {x - y} \right) + y\left( {x - y} \right)\)Giải:Trước hết ta rút gọn biểu thức.a.P=\(5x\left(...
Chứng tỏ rằng giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biếna. \(x\left( {5x - 3} \right) - {x^2}\left( {x - 1} \right) + x\left( {{x^2} - 6x} \right) - 10 + 3x\)b. \(x\left(...
Tìm\(x\), biết: \(2x\left( {x - 5} \right) - x\left( {3 + 2x} \right) = 26\)Giải:  \(2x\left( {x - 5} \right) - x\left( {3 + 2x} \right) = 26\)\(\eqalign{& 2{x^2} - 10x - 3x - 2{x^2} = 26  \cr &  -...
Rút gọn biểu thức\(2x\left( {3{x^3} - x} \right) - 4{x^2}\left( {x - {x^2} + 1} \right) + \left( {x - 3{x^2}} \right)x\)Giải:  \(2x\left( {3{x^3} - x} \right) - 4{x^2}\left( {x - {x^2} + 1} \right) + \left( {x - 3{x^2}} \right)x\)\(...
Làm tính nhân\(2{x^2}\left( {5{x^3} - 4{x^2}y - 7xy + 1} \right)\)Giải:  \(2{x^2}\left( {5{x^3} - 4{x^2}y - 7xy + 1} \right)\) \( = 10{x^5} - 8{x^4}y - 14{x^3}y + 2{x^2}\)