Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức


Đề bài- Hãy viết một đơn thức và một đa thức tùy ý.- Hãy nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức vừa viết.- Hãy cộng các tích tìm được. Lời giải chi tiết- Đơn thức là: x2 và...
Đề bàiLàm tính nhân:a) x2(5x3 – x - \(\frac{1}{2}\));b) (3xy – x2 + y) \(\frac{2}{3}\)x2y;c) (4x3– 5xy + 2x)(- \(\frac{1}{2}\)xy).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: Quy tắc nhân đơn thức với đa thức: Muốn nhân một đơn thức với một...
Đề bàiLàm tính nhân:\(\left( {3{x^2}y - {1 \over 2}{x^2} + {1 \over 5}xy} \right).6x{y^3}\) Lời giải chi tiết\(\eqalign{& \left( {3{x^2}y - {1 \over 2}{x^2} + {1 \over 5}xy} \right).6x{y^3}  \cr &  = 3{x^2}y.6x{y^3} + \left( { - {1 \over 2}{x^2}}...
Đề bài Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:a) \(x(x - y) + y(x + y)\)                                 tại \(x = -6\)...
Đề bàiTìm x, biết:a) 3x (12x - 4) - 9x (4x - 3) = 30;b) x (5 - 2x) + 2x (x - 1) = 15.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: Quy tắc nhân đơn thức với đa thức...
Đề bàiĐoán tuổiBạn hãy lấy tuổi của mình:- Cộng thêm 5;- Được bao nhiêu đem nhân với 2;- Lấy kết quả trên cộng với 10;- Nhân kết quả vừa tìm được với 5;- Đọc kết quả cuối cùng sau khi...
Đề bàiRút gọn biểu thức:a) x (x - y) + y (x - y);b) xn – 1 (x + y) – y(xn – 1 + yn – 1).Phương pháp giải - Xem chi tiết- Áp dụng: +)  Quy tắc nhân đơn thức với...
Đề bàiĐánh dấu x vào ô mà em cho là đáp án đúng:Giá trị của biểu thức ax(x - y) + y3(x + y) tại x = -1 và y = 1(a là hằng số) làPhương pháp giải - Xem...
Đề bàiBài 1. Làm tính nhân:a)\(\left( { - 4xy} \right)\left( {2x{y^2} - 3{x^2}y} \right)\)b) \(\left( { - 5x} \right)\left( {3{x^2} + 7{x^2} - x} \right).\)Bài 2.Rút gọn:a)\(A = {x^2}\left( {a - b} \right) + b\left( {1 - x} \right) + x\left(...
Đề bàiBài 1. Làm tính nhân: \(\left( {{1 \over 2}{a^3}{b^2} - {3 \over 4}a{b^4}} \right).\left( {{4 \over 3}{a^3}b} \right).\)Bài 2. Chứng minh giá trị biểu thức sau không phụ thuộc x và y:\(M = 3x\left( {x - 5y} \right) +...
Đề bàiBài 1.Làm tính nhân: \(\left( {3{a^2} - 4ab + 5{c^2}} \right)\left( { - 5bc} \right).\)Bài 2. Rút gọn và tính giá trị của biểu thức:\(A = 4{a^2}\left( {5a - 3b} \right) - 5{a^2}\left( {4a + b} \right)\), với \(a...
Đề bàiBài 1.Rút gọn: \(9{y^3} - y\left( {1 - y + {y^2}} \right) - {y^2} + y.\)Bài 2.Tìm hệ số của \({x^2}\) trong đa thức:\(P = \left[ {5{x^2} - a\left( {x + a} \right)} \right] - \left[ {3\left( {{a^2} -...
Đề bàiBài 1. Làm tính nhân: \(\left( { - {a^4}{x^5}} \right)\left( { - {a^6}x + 2{a^3}{x^2} - 11a{x^5}} \right).\)Bài 2. Tính giá trị của biểu thức: \(A = mx\left( {x - y} \right) + {y^3}\left( {x + y} \right)\) tại \(x...
Đề bàiBài 1. Làm tính nhân:a)\(\left( {3xy - {x^2} + y} \right).{2 \over 3}{x^2}y\)b)\(3{x^{n - 2}}\left( {{x^{n + 2}} - {y^{n + 2}}} \right) + {y^{n + 2}}\left( {3{x^{n - 2}} - {y^{n - 2}}} \right).\)Bài 2. Rút gọn rồi tính giá...
A. Kiến thức cơ bản:1. Quy tắc nhân đơn thức với đa thức:Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.Công thức:Cho A,...