Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên


Câu 1. Ý nghĩa nào sau đây Không phản ánh đúng tình hình kinh tế ở Tây Âu trong các thế kỷ XV-XVII?A. Nhà nước thực hiện nhiều chính sách tiến bộ để phát triển kinh tế.B. Đã xuất hiện...
Hãy điền chữ  Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau1. [ ] Giống với Hà Lan, cũng như nhiều nước khác ở Châu Âu hồi thế kỉ XVI – XVII, tầng lớp quý tộc mới ở...
Hãy hoàn thiện sơ đồ sau để làm rõ lí do vì sao chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh.  Hướng dẫn trả lời BaitapSachgiaokhoa.com
Vì sao nói: “ Cách mạng tư sản Anh là cuộc Cách mạng tư sản không triệt để?Hướng dẫn làm bài-  Lãnh đạo cách mạng là liên minh tư sản – quý tộc mới lên nhiều tàn dư phong kiến...
Tại sao nói:” Chiến tranh dành độc lập của 13 nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là cuộc cách mạng tư sảnHướng dẫn làm bàiVì: cuộc chiến tranh giành Độc lập của 13 bang thuộc địa Mỹ...
Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.Hướng dẫn làm bài:Cách mạng đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ở Anh), giải phóng nhân dân khỏi ánh đô hộ của chế độ...
Em hãy trình bày hiêu biết của mình về các khái niệm:- Cách mạng tư sản:- Quân chủ lập hiến:- Quý tộc mới:Hướng dẫn làm bài- Cách mạng tư sản: cuộc cách mạng do giai cấp tư sản ( có...