Bài 1. Nửa mặt phẳng


 1. Mặt phẳngTrang giấy, mặt bảng là hình ảnh của một mặt phẳng.2. Nữa mặt phẳngHình gồm đường thẳng a và một phần của mặt phẳng bị chia cắt bởi a được gọi là nữa mặt phẳng bờ a.Tính chất:...
Đề bàia) Hãy nêu các cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I), (II).b) Nối M với N, nối M với P. Đoạn thẳng MN có cắt a không? Đoạn thẳng MP có cắt a không? Lời giải chi...
Đề bàiHãy kể tên một số hình ảnh của mặt phẳng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtTrang giấy, mặt bảng là hình ảnh của mặt phẳng. Mặt phẳng không bị giới hạn về mọi phíaLời giải chi tiếtMột số hình...
Đề bàiỞ hình 3b, tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không?Ở hình 3c, tia Oz có cắt đoạn thẳng MN không? Tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không? Lời giải chi tiết- Hình 3b, tia...
Đề bàiHãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ  chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau hay không?Phương pháp giải - Xem chi tiếtHình...
Đề bàiĐiền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:a) Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng…b) Cho ba điểm không thẳng hàng O,A,B. Tia Ox nằm giữa hai...
Đề bàiCho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ  đường thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A,B,C.a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a,b) Đoạn thẳng BC có cắt...
Đề bài Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ ba tia OA, OB, OM.Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?Lời giải chi tiếtM nằm giữa A...