Bài 1. Ôn tập các số đến 100


1. Số?a)     Các số có một chữ số là: 12  5    b)    Số bé nhất có một chữ số là……c)     Số lớn nhất có một chữ số là……2. a) Viết tiếp các số có hai chữ số vào ô trống cho thích hợp:10   14    1920  23 25  28  31    36  39  42    47     5354     60 62   66 6869   73  76    8182  85 87  90   94  97  b)...