Bài 1. Phân thức đại số


Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng minh các đẳng thức sau:a. \({{{x^2}{y^3}} \over 5} = {{7{x^3}{y^4}} \over {35xy}}\)b. \({{{x^2}\left( {x + 2} \right)} \over {x{{\left( {x + 2} \right)}^2}}} = {x \over {x + 2}}\)c. \({{3 -...
Cho hai phân thức \({P \over Q}\) và\({R \over S}\).Chứng minh rằng:a. Nếu \({P \over Q} = {R \over S}\) thì \({{P + Q} \over Q} = {{R + S} \over S}\)b. Nếu  và P ≠ Q thì R ≠...
Tìm đa thức P để \({{x - 3} \over {{x^2} + x + 1}} = {P \over {{x^3} - 1}}\).Phương án nào sau đây là đúng?A. \(P = {x^2} + 3\)B. \(P = {x^2} - 4x + 3\)C. \(P =...
Trong mỗi trường hợp sau hãy tìm hai đa thức P và Q thỏa mãn đẳng thức:a. \({{\left( {x + 2} \right)P} \over {x - 2}} = {{\left( {x - 1} \right)Q} \over {{x^2} - 4}}\)b. \({{\left( {x + 2}...
Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau, hãy tìm đa thức A trong mỗi đẳng thức sau:a. \({A \over {2x - 1}} = {{6{x^2} + 3x} \over {4{x^2} - 1}}\)b. \({{4{x^2} - 3x - 7} \over A} = {{4x...
Bạn Lan viết các đẳng thức sau và đố các bạn trong nhóm học tập tìm ra chỗ sai. Em hãy sửa chỗ sai cho đúng.a. \({{5x + 3} \over {x - 2}} = {{5{x^2} + 13x + 6} \over...