Bài 1. Phân thức đại số


1. Định nghĩaPhân thức đại số ( phân thức ) là một biếu thức có dạng \( \frac{A}{B}\), trong đó A, B là những đa thức B ≠ 0, A là tử thức, B là mẫu thức.Đặc biệt: Mỗi đa thức cúng...
Đề bàiEm hãy viết một phân thức đại số Lời giải chi tiết\({{2x + 3} \over {3{x^4} - {x^2} + 7}}\)
Đề bàiDùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:a) \( \frac{5y}{7}= \frac{20xy}{28x}\);                              b) \( \frac{3x(x + 5)}{2(x + 5)}= \frac{3x}{2}\)c) \( \frac{x + 2}{x - 1}=...
Đề bàiBa phân thức sau có bằng nhau không?\( \frac{x^{2}- 2x - 3}{x^{2} + x}\); \( \frac{x - 3}{x}\) ; \( \frac{x^{2}- 4x + 3}{x^{2}- x}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng định nghĩa hai phân thức bằng nhau: \( \frac{A}{B}\) = \( \frac{C}{D}\) nếu...
Đề bàiCho ba đa thức: \({x^2} - 4x,{x^2} + 4,{x^2} + 4x\). Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây:                 ...
Đề bàiBài 1. Chứng minh rằng hai phân thức \({{a + 1} \over {a - 1}}\) và \({{{{\left( {a + 1} \right)}^2}} \over {{a^2} - 1}}\) bằng nhau.Bài 2. Tìm đa thức A, biết:a) \({A \over {m - 3}} =...
Đề bàiBài 1. Chứng minh rằng hai phân thức \({{a + 3b} \over c}\) và \({{ac + 3bc} \over {{c^2}}}\) bằng nhau.Bài 2. Tìm đa thức A, biết :a) \({{a + b} \over {{a^3} + {b^3}}} = {1 \over A},\) với...
Đề bàiBài 1. Chứng  minhh rằng a) \({{{a^3} - 27} \over {2a - 6}} = {{{a^2} + 3a + 9} \over 2}\)b) \({{36x - {x^3}} \over {{x^3} + 12{x^2} + 36x}} = {{6 - x} \over {6 + x}}.\)Bài 2. Tìm...
Đề bàiBài 1. Chứng minh rằng : \({{{x^4} - 1} \over {x - 1}} = {x^3} + {x^2} + x + 1,\) với \(x \ne 1\).Bài 2. Tìm P, biết : \(\left( {{x^2} + 1} \right)P = 2{x^2} - 3.\)Bài 3. Các...
Đề bàiBài 1. Chứng minh rằng : \({{{x^2} - 9} \over {x - 3}} = {{{x^2} + 5x + 6} \over {x + 2}},\) với \(x \ne  - 2\) và \(x \ne 3.\)Bài 2. Tìm đa thức A trong đẳng thức...