Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn


Giải thích vì sao khi \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) là giao điểm của 2 đường thẳng ax + by = c và a'x + b'y = c' thì \(\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) là nghiệm chung của 2 phương trình ấy.GiảiĐiểm \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) là giao điểm...
Cho các cặp số và các phương trình sau. Hãy dùng mũi tên (như trong hình vẽ) chỉ rõ mỗi cặp số là nghiệm của phương trình nào:Giải
Viết nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của mỗi phương trình sau:a) \(2x - y = 3\)b) \(x + 2y = 4\)c) \(3x - 2y = 6\)d) \(2x + 3y = 5\)e) \(0x + 5y...
Trong mỗi trường hợp sau hãy tìm giá trị của m để:a) Điểm M(1 ; 0) thuộc đường thẳng mx - 5y = 7b) Điểm N(0 ; -3) thuộc đường thẳng 2,5x + my = -21c) Điểm P(5; -3) thuộc...
Câu 1.1 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2 Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng 3x – 2y = 3:A(1 ; 3);                  B(2 ; 3);C(3 ; 3);                 D(4...
Phương trình nào sau đây xác định 1 hàm số dạng y = ax + b?a) 5x – y = 7                                                    c) 3x + 5y = 10b) 0x + 3y  = -1                                               d) 6x – 0y = 18Giảia) \(5x -...
Phải chọn a và b như thế nào để phương trình ax + by = c xác định 1 hàm số bậc nhất của biến x?GiảiĐể phương trình ax + by = c xác định 1 hàm số bậc nhất...
Vẽ mỗi cặp đường thẳng sau trong cùng 1 mặt phẳng tọa độ rồi tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng đóa) 2x + y = 1 và 4x – 2y = -10b) 0,5x + 0,25y = 0,15...