Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn


A. Kiến thức cơ bản:1. Khái niệm:Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là hệ thức dạng:ax + by = c                  (1)Trong đó a, b và cc là các số đã biết (a ≠ b hoặc b ≠ 0).2....
Đề bàia) Kiểm tra xem các cặp số (1; 1) và (0,5; 0) có là nghiệm của phương trình 2x – y = 1 hay không?b) Tìm thêm một nghiệm khác của phương trình 2x – y = 1.Lời giải...
Đề bàiTrong các cặp số \((-2; 1)\), \((0;2)\), \((-1; 0)\), \((1,5; 3)\) và \((4; -3)\), cặp số nào là nghiệm của phương trình:a) \(5x + 4y = 8\)?                            b) \(3x + 5y = -3\)?Phương pháp giải - Xem chi tiếtCặp...
Đề bàiVới mỗi phương trình sau, tìm nghiệm tổng quát của phương trình và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó:a) \(3x - y = 2\);                                      b)\( x +...
Đề bàiCho hai phương trình \(x + 2y = 4\) và \(x - y = 1\). Vẽ hai đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình đó trên cùng một hệ trục tọa độ. Xác định tọa độ...
Đề bàiBài 1: Viết công thức nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng diễn tập nghiệm của phương trình:\(3x – y = 6.\)Bài 2: Cho hai phương trình:\(2x – 3y = 1\) và \(x – y = 1\). Vẽ hai...
Đề bàiBài 1: Viết công thức nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình\(x + 2y = −4.\)Bài 2: Cho phương trình \(x – y = 2.\)a) Xác định m để cặp số \(\left(...
Đề bàiBài 1: Cho phương trình: \(\left( {m - 1} \right)x + \left( {m + 1} \right)y = 1.\)a) Tìm m để cặp số (1; 1) là một nghiệm của phương trình.b) Cặp số \(\left( { - {1 \over 2};{1...
Đề bàiBài 1: Viết công thức nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình: \(2x + 0.y = 4.\)Bài 2: Xác định một phương trình bậc nhất hai ẩn số, biết hai nghiệm là...
Đề bàiBài 1: Cho hai phương trình: \(x + y = 2\) và \(x - 2y =  - 1.\) Tìm một cặp số ( x; y) là nghiệm chung của hai phương trình.Bài 2: Xác định hệ số góc và...