Bài 1. Số phức


- Số phức \(z = a + bi\) có phần thực là \(a\), phần ảo là \(b\) (\(a, b \in \mathbb R\) và \(i^2 =-1\))- Số phức bằng nhau \(a + bi = c + di ⇔ a = c\) và \(b...
Đề bàiTìm phần thực và phần ảo của các số phức sau:\(- 3 + 5i,4 - i\sqrt 2,0 + \pi i,1 + 0i\)Lời giải chi tiết Số phứcPhần thựcPhần ảo \( - 3 + 5i\)\( - 3\)\(5\) \(4 - i\sqrt...
Đề bàiViết số phức z có phần thực \({1 \over 2}\), phần ảo bằng \({{ - \sqrt 3 } \over 2}\)Lời giải chi tiếtSố phức đó là: \(z = {1 \over 2} - {{\sqrt 3 } \over 2}i\)
Đề bàia) Biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ các số phức sau: 3 – 2i, -4i, 3.b) Các điểm biểu diễn số thực, số thuần ảo nằm ở đâu trên mặt phẳng tọa độ?Lời giải chi tiếta)b) Các điểm biểu...
Đề bàiSố phức nào có môđun bằng 0?Lời giải chi tiếtSố phức là môđun bằng 0 là z = 0 + 0i.BaitapSachgiaokhoa.com 
Đề bàiBiểu diễn các cặp số phức sau trên mặt phẳng tọa độ và nêu nhận xét:a) 2 + 3i và 2 – 3i;b) -2 + 3i và -2 – 3i.Lời giải chi tiếtHai điểm đối xứng nhau qua Ox. Hai...
Đề bàiTìm phần thực và phần ảo của số phức \(z\), biết:a) \(z = 1 - πi\);                              b) \(z = \sqrt 2 - i\);c) \(z = 2\sqrt...
Đề bàiCho z = 3 – 2i.a) Hãy tính \(\overline z ;\,\,\overline{\overline z} \). Nêu nhận xét.b) Tính \(|z| & \,;\,|\overline z |\). Nêu nhận xét.Lời giải chi tiếta)\(\overline z  = 3 + 2i;\,\,\overline{\overline z}  = 3 - 2i\)Vậy \(\overline{\overline...
Đề bàiTìm các số thực \(x\) và \(y\), biết:a) \((3x - 2) + (2y + 1)i = (x + 1) - (y - 5)i\);b) \((1 - 2x) - i\sqrt 3 = \sqrt 5 + (1 - 3y)i\);c) \((2x + y)...
Đề bàiTrên mặt phẳng toạ độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thoả mãn điều kiện:a) Phần thực của \(z\) bằng \(-2\);b) Phần ảo của \(z\) bằng \(3\);c) Phần thực của \(z\) thuộc khoảng \((-1; 2)\);d)...
Đề bàiTính \(|z|\) với:a) \(z = -2 + i\sqrt3\);                         b) \(z = \sqrt2 - 3i\);c) \(z = -5\);                    ...
Đề bàiTrên mặt phẳng toạ độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức \(z\) thoả mãn điều kiện:a) \(|z| = 1\);                b) \(|z| ≤ 1\);c) \(1 < |z| ≤ 2\);      ...
Đề bàiTìm \(\overline z\), biết:a) \(z = 1 - i\sqrt2\);                b) \(z = -\sqrt2 + i\sqrt3\).c) \(z = 5\);                            ...