Bài 1. Số phức. Biểu diễn hình học số phức


Tìm các số thực x, y thỏa mãn:a) 2x + 1 + (1 – 2y)i = 2 – x + (3y – 2)ib) 4x + 3 + (3y – 2)i = y  +1 + (x – 3)ic) x + 2y...
Cho hai số phức \(\alpha  = a + bi,\beta  = c + di\). Hãy tìm điều kiện của a, b, c, d để các điểm biểu diễn \(\alpha \) và \(\beta \) trên mặt phẳng tọa độ:a) Đối xứng với nhau qua...
Trên mặt phẳng tọa độ tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện:a) Phần thực của z bằng phần ảo của nó ;b) Phần thực của z là số đối của phần ảo của...
Số phức thỏa mãn điều kiện nào thì có điểm biểu diễn ở phần gạch chéo trong các hình 87 và hình 88?Hướng dẫn làm bàia) Phần thực của z thuộc đoạn [-3; -2] trên trục Ox; phần ảo của...
Hãy biểu diễn các số phức  z trên mặt phẳng tọa độ, biết |z| \( \le \) 2 và:a) Phần thực của z không vượt quá phần ảo của nó;b) Phần ảo của z lớn hơn 1;c) Phần ảo của z nhỏ...
Tìm số phức z, biết:a) |z| = 2 và z là số thuần ảo;b) |z| = 5 và phần thực của z bằng hai lần phần ảo của nó;c) \(z = \bar z\)               ...
Có thể nói gì về các điểm biểu diễn hai số phức z1 và z2, biết:a) |z1| = |z2|?                                    b)\({z_1} = {\bar z_2}\)?Hướng dẫn làm bàia) Các điểm biểu diễn z1 và z2 cùng nằm trên đường tròn có tâm...