Bài 1: Sự điện li


Làm thí nghiệm với bộ dụng cụ như hình 1. Nếu cốc có chứa một trong những chất lỏng sau đây, thì trường hợp nào đèn sáng?A. Nước nguyên chất ;B. Ancol etylic khan ;C. Dung dịch saccarozơ trong nước...
Điền những cụm từ thích hợp vào những chỗ trống trong các câu dưới đây:Những chất tan trong nước phân li ra ion là....(1)......Những chất tan trong nước không phân li ra ion được gọi là....(2)......Quá trình phân li các...
Khi hòa tan đồng (II) bromua (\(CuB{r_2}\)) vào axeton, thu được dung dịch màu nâu không dẫn điện ; Nếu thêm nước vào dung dịch này, dung dịch chuyển màu lam và dẫn điện. Hãy giải thích hiện tượngGiải:Dung dịch...
Hiđrat clorua lỏng không dẫn điện nhưng dung dịch của chất này trong nước dẫn điện. Hãy giải thích.Giải:Hiđro clorua lỏng gồm các phân tử HCl trung hòa về điện, vì thế không dẫn điện. Khi được hòa tan trong...
Viết phương trình điện li của các chất sau đây:\(1.\,{H_2}S{O_4};\,\,\,\,\,2.\,Sr{(OH)_2};\,\,\,\,3.{K_3}P{O_4};\)\(\,\,\,\,4.\,BaC{l_2}.\)  Giải:\(\eqalign{  & 1.\,{H_2}S{O_4} \to 2{H^ + } + SO_4^{2 - }  \cr  & 2.\,Sr{(OH)_2} \to S{r^{2 + }} + 2O{H^ - }  \cr  & 3.\,{K_3}P{O_4} \to 3{K^ + } +...
Viết công thức của chất mà khi điện li tạo ra các ion:\(\eqalign{  & 1.{K^ + }\,\text{và}\,CrO_4^{2 - };\,\,\,\,\,\,\,2.\,F{e^{3 + }}\,\text{và}\,NO_3^ - ;  \cr  & 3.\,M{g^{2 + }}\,\text{và}\,MnO_4^ - \,;\,\,4.\,A{l^{3 + }}\text{và}\,\,SO_4^{2 - }. \cr} \)Giải:\(1.\,{K_2}Cr{O_4};\,\,\,\,2.\,Fe{(N{O_3})_3};\,\,\,\,\,\)\(3.Mg{(Mn{O_4})_2}\,\,\,\,\,4.\,A{l_2}{(S{O_4})_3}\)
Trong một dung dịch có chứa a mol \(C{a^{2 + }}\), b mol \(M{g^{2 + }}\), c mol \(C{l^ - }\) và d mol \(NO_3^ - \).1. Lập biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d.2. Nếu a=0,01; c=0,01;...
Một dung dịch có chứa hai loại cation là \(F{e^{2 + }}\,\,(0,1\,mol)\,và\,A{l^{3 + }}(0,2\,mol)\) cùng hai loại anion là \(C{l^ - }(x\,mol)\,và\,SO_4^{2 - }(y\,mol)\). Tìm a và y biết rằng khi cô cạn dung dịch và làm khan thu được...