Bài 1: Sự điện li


Sự điện li, chất điện li là gì? Những loại chất nào là chất điện li? Lấy một số thí dụ về chất điện li và chất không điện liGiảiXem phần tóm tắt lý thuyết.
Các dung dịch axit, bazơ và muối dẫn điện được là do nguyên nhân gì?GiảiCác dung dịch axit, bazơ và muối dẫn điện được là do axit, bazơ, muối khi hòa tan trong nước phân li ra các ion âm...
Trong các số chất sau, những chất nào là chất điện li?\({H_2}S,S{O_2},C{l_2},{H_2}S{O_3},C{H_4},NaHC{O_3},Ca{(OH)_2},HF,{C_6}{H_6},NaClO.\) GiảiNhững chất điện li là \({H_2}S,{H_2}S{O_3},NaHC{O_3},Ca{(OH)_2},HF,NaClO.\)
Chất nào sau đây không dẫn điện được?A. KCl rắn, khan.                  C.\(MgC{l_2}\) nóng chảy.B. KOH nóng chảy                D. HI trong dung môi nước.GiảiChất không dẫn...
Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?A.\(MgC{l_2}\)                                 B.\(HCl{O_3}\).          C.\({C_6}{H_{12}}{O_6}\)(glucozơ ).            D.\(Ba{(OH)_2}.\) GiảiChất không phân li ra ion khi...
Dung dịch nào sau đây không dẫn được điện?A. \(HCl\) trong \({C_6}{H_6}\) (benzen).            B.\(C{H_3}{\rm{COONa }}\) trong nước.C. \(Ca{(OH)_2}\) trong nước.D. HI trong dung môi nướcGiải\(HCl\) trong \({C_6}{H_6}\) (benzen) không dẫn điện được. Vì HCl tan trong benzen...
Với chất điện li là hợp chất Ion và hợp chất cộng hóa trọ thì cơ chế của quá trình điện ly như thế nào?Giải- Đối với các hợp chất cho vào nước các ion dương, ion âm trên bề...