Bài 1. Sự điện li


Lý thuyết về sự điện liKiến thức trọng tâm1. Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước hoặc khi nóng chảy thành ion.2. Dung dịch (dd) dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng...
Đề bàiCác dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện là do nguyên nhân gì?Lời giải chi tiếtCác dung dịch HCl, NaOH,...
Đề bàiSự điện li, chất điện li là gì?Những loại chất nào là chất điện li? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu?Lấy thí dụ và viết phương trình điện li của chúng.Lời giải chi tiếtQuá trình...
Đề bàiViết phương trình điện li của những chất sau:a) Các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0,10M; HNO3 0,020M ; KOH 0,010M.Tính nồng độ mol của từng ion trong các dung dịch trên.b) Các chất điện li yếu: HClO, HNO2.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiChọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:Dung dịch chất điện li dẫn điện được là doA. sự chuyển dịch của các electron.B. sự chuyển dịch của các cation.C. sự chuyển dịch của các phân tử hòa...
Đề bàiChất nào sau đây không dẫn điện được?A. KCl rắn, khan.B. CaCl2 nóng chảy.C. NaOH nóng chảy.D. HBr hòa tan trong nước.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhững chất dẫn điện được là những chất mà trong đó có sự dịch...