Bài 1: Sự điện ly


1.1. Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,1 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất?A. HCl.                                      B. HF.C. HI.    D. HBr.2. Dung dịch nào dưới đây dẫn điện tốt nhất?A. NaI \({2.10^{ - 3}}\)M.                       B. NaI \({1.10^{ - 2}}\)M.C....
1.3. Giải thích tại sao dung dịch HCl trong nước dẫn điện, còn dung dịch HCl trong benzen không dẫn điện.Hướng dẫn trả lời: Dung dịch HCl trong nước chứa các ion H+ và Cl- (do sự phân li của các phân...
1.4. Giải thích tại sao khả năng dẫn điện của nước vôi trong (dung dịch Ca(OH)2 trong nước) để trong không khí giảm dần theo thời gian.Hướng dẫn trả lời:Vì Ca(OH)2 hấp thụ C02 trong không khí tạo thành kết...
1.5. Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch:1. Các chất điện li mạnh: BeF2, HBr04, K2Cr04.2. Các chất điện li yếu: HBrO, HCN.Hướng dẫn trả lời:1. BeF2 \( \to \) Be2+ +2\({F^ - }\)HBr04 \( \to \) H+...
1.6. Viết phương trình điện li của axit yếu CH3COOH trong dung dịch. Nếu hoà tan ít tinh thể chất điện li mạnh CH3COONa vào dung dịch axit trên thì nồng độ H+ tăng hay giảm? Giải thích dựa vào...
1.7*. Trong dung dịch \(C{H_3}\)COOH 4,3.10-2 M, người ta xác định được nồng độ H+ bằng 8,6.10-4 mol/l. Hỏi có bao nhiêu phần trăm phân tử \(C{H_3}\)COOH trong dung dịch này điện li ra ion?Hướng dẫn trả lời:     ...