Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn


Câu 1 trang 156 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1.Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 12cm, CD = 16cm. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn. Tính bán kính...
Câu 2 trang  156 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1.Trên mặt phẳng tọa độ Oxy,  hãy xác định vị trí tương đối của mỗi điểm:A( 1 ; -1), \(B( - \sqrt 2 ;\sqrt 2 )\) và C( 1...
Câu 3 trang 156 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1. Hãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để được khẳng định đúng:(1)Tập hợp các điểm có khoảng cách đến điểm O cố định...
Câu 4 trang 156 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1.Cho góc nhọn xOy và hai điểm D, E thuộc tia Oy. Dựng đường tròn tâm M đi qua D và E sao cho tâm M nằm trên tia...
Câu 5 trang 156 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1.Trong các câu sau, câu nào đúng? Câu nào sai?a) Hai đường tròn phân biệt có thể có hai điểm chung.b) Hai đường tròn phân biệt có thể có...
Câu 6 trang 157 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1. a)      Quan sát hình lọ hoa trên giấy kẻ ô vuông (h.71) rồi vẽ hình đó vào vở.b)      Quan sát đường xoắn ốc trên hình 72 rồi vẽ lại...
Câu 7 trang 157 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1 Có một chi tiết máy (mà đường viền ngoài là đường tròn) bị gãy. Làm thế nào để xác định được bán kính của đường viền?Gợi ý làm bàiLấy...
Câu 8 trang 157 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1 Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo, cm. Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm.Trong năm điểm A, B, C, D, O, điểm...
Câu 9 trang 157 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1Cho tam giác nhọn ABC. Vẽ đường tròn (O) có đường kính BC, nó cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự ở D, E.a) Chứng minh rằng \(CD...
Câu 10 trang 157 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 3cm. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng: \((A)\,2\sqrt 3 \,cm;\)\((B)\, 2cm;\)\((C)\,\sqrt 3 \,cm;\)\((D)\,\sqrt 2 \,cm;\)Hãy chọn câu trả...
Câu 11 trang 158 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1.a) Chứng minh rằng bốn đỉnh của hình vuông cùng nằm trên một đường tròn. Hãy chỉ ra vị trí của tâm đường tròn đó.b) Tính bán kính của đường tròn...
Câu 12 trang 158 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1Cho tam giác ABC cân tại A, nội tiếp đường tròn (O). Đường cao AH cắt đường tròn ở D.a) Vì sao AD là đường kính của đường tròn (O)?b) Tính số...
Tam giác ABC cân tại A, BC = 12cm, đường cao AH = 4cm. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.Giải:Kéo dài đường cao AH cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại D. Goi...
Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm bên ngoài đường tròn. Dựng đường kính COD sao cho AC = BD.Giải:*        Cách dựng−     Dựng  đối xứng với A quan tâm O của đường tròn.−     Dựng đường thẳng x...
Xét tính đúng – sai của mỗi khẳng định sau:Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O).a)      Nếu BC là đường kính của đường tròn thì \(\widehat {BAC} = 90^\circ \).b)      Nếu AB = AC thì AO vuông góc...