Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp


Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 12, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô trống:\(9 \ldots A;14 \ldots A\)Giải* \({\rm{A =  }}\left\{ {8;9;10;11} \right\}\) hoặc \(A = \left\{ {x \in\mathbb N\,|...
Viết tập hợp các chữ cái trong cụm từ “SÔNG HỒNG’’GiảiTập hợp các chữ cái trong cụm từ “SÔNG HỒNG’’:\(\left\{ {S;O;N;G;H} \right\}\)
Cho hai tập hợp: \(A = \left\{ {m,n,p} \right\};B = \left\{ {m,x,y} \right\}\). Điền ký hiệu thích hợp vào ô vuông:\(n \ldots A;p \ldots B;m \in \ldots \)Giải\(n \in A;p \notin B;m \in A\) hoặc \(m \in B\)
Nhìn các hình 1a và 1b, viết cá tập hợp A,B,CGiải\(A = \left\{ {m,n,4} \right\}\), B = \(\left\{ {} \right.\) Bàn \(\left. {} \right\}\), C = \(\left\{ {} \right.\) Bàn, Ghế \(\left. {} \right\}\)
a) Một năm gồm bốn quý. Viết tập hợp A các tháng của quý ba trong năm.b) Viết tập hợp B các tháng dương lịch có 31 ngày.Giảia) A = \(\left\{ {} \right.\)tháng bảy, tháng tám, tháng chín\(\left. {} \right\}\)b)...
Cho tập hợp: \(A = \left\{ {1;2} \right\};B = \left\{ {3;4} \right\}\). Viết các tập hợp gồm hai phân tử, trong đó có một phần tử thuộc A, một phần tử thuộc B.GiảiCác tập hợp gồm hai phần tử, trong...
Cho các tập hợp: A=\(\left\{ {} \right.\)cam, táo\(\left. {} \right\}\), B=\(\left\{ {} \right.\)ổi, chanh, cam\(\left. {} \right\}\).Dùng các ký hiệu \( \in \), \( \notin \) để ghi các phần tử:a) Thuộc A và thuộc B               ...
Cho hai tập hợp:A = \(\left\{ {} \right.\)Tuấn, Dũng\(\left. {} \right\}\), B = \(\left\{ {} \right.\)cam, táo, ổi\(\left. {} \right\}\).Viết được bao nhiêu tập hợp, mỗi tập hợp gồm một phần tử của tập hợp A và phần tử của tập...
Có hai đường \({a_1}\) và \({a_2}\) đi từ A đến B có ba con đường \({b_1},{b_2},{b_3}\) đi từ B đến C (hình bên). Trong đó \({{\rm{a}}_1}{b_1}\) là một trong các con đường đi từ A đến C qua B. Viết tập hợp các...
Cho các số liệu sau (theo Niên giám 1999)Viết tập hợp A gồm năm nước có diện tích lớn nhất, tập hợp B gồm bốn nước có dân số ít nhất.GiảiTập hợp A gồm năm nước có diện tích lớn...
Điểm kiểm tra đầu năm môn Văn và môn Toán của các học sinh tổ 1 lớp 6A như sau:Tìm tập hợp tên các học sinh có tổng số điểm hai môn lớn hơn 16.Giải\(\left\{ {} \right.\)Bảo, Chi, Hương, Tú\(\left....