Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp


A. Tóm tắt kiến thức:1. Mỗi tập hợp thường được kí hiệu bởi một chữ cái in hoa; chẳng hạn; tập hợp A, tập hợp B, tập hợp X.Mỗi phần tử của một tập hợp thường được kí hiệu bởi...
Đề bàiViết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:12 \(\square\) A                           16 \(\square\) APhương pháp giải - Xem chi tiếtĐể viết một...
Đề bàiViết tập hợp D các số tự nhiên nhỏ hơn 7 rồi điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông: 2  D; 10  D.Lời giải chi tiếtTập hợp D = { 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ;...
Đề bàiViết tập hợp các chữ cái trong từ "TOÁN HỌC".Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐể viết một tập hợp thường có hai cách:-Liệt kê các phần tử của tập hợp- Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các...
Đề bàiCho hai tập hợp:A = {a, b}              ;        B = {b, x, y}.Điển kí hiệu thích hợp vào ô vuông:x \(\square\) A    ;        y \(\square\) B      ;          b \(\square\) A        ;          b \(\square\) B.Phương pháp...
Đề bài Nhìn các hình 3, 4 và 5, viết các tập hợp A, B, M, H.Phương pháp giải - Xem chi tiếtMỗi đường cong kín biểu diễn một tập hợp, mỗi dấu chấm trong một đường cong kín biểu diễn...
Đề bàia) Một năm gồm bốn quý. Viết tập hợp A các tháng của quý hai trong năm.b) Viết tập hợp B các tháng (dương lịch) có 30 ngày.Phương pháp giải - Xem chi tiếta) Mỗi quý gồm có 3...
Đề bàiBài 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên có một chữ số.Bài 2. Viết tập hợp M các chữ cái trong từ “Sa Pa”.Bài 3. Cho hai tập hợp A = {2;4;6;8} và B = {0;3;6}.a) Dùng...
Đề bàiBài 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên lẻ có một chữ số bằng cách liệt kê các phần tử.Bài 2. Viết tập hợp M các chữ cái trong từ “COCACOLA”.Bài 3. Cho tập hợp C =...
Đề bàiBài 1. Cho \(A = \left\{ {1;2;3;4;5;6;7} \right\}\);                                            \(B = \left\{ {x \in \mathbb N|x \le {\rm{ }}4} \right\}\)   a) Viết tập hợp B bằng cách liệt kê các phần tử.   b)...
Đề bàiBài 1. Cho hai tập hợp \(A = \left\{ {a;b} \right\};B = \left\{ {c;d;e} \right\}.\)     Viết tập hợp có hai phần tử trong đó có một phần tử huộc A và một phần tử thuộc B.Bài 2.Cho tập hợp...
Đề bàiBài 1. Cho tập hợp \(A = \left\{ {a{\rm{ }};b{\rm{ }};c{\rm{ }};d} \right\}\). Viết tất cả các tập hợp có đúng ba phần tử mà mỗi phần tử đều thuộc A.Bài 2. Cho tập hợp B gồm các số...
Đề bàiBài 1. Nêu tính chất đặc trưng các phần tử của tập hợp \(A = \{2;4;6;8\}\).Bài 2. Cho tập hợp \(X = \{1;2;3;4\}\).   Viết tập hợp Y gồm các phần tử là số có hai chữ số mà mỗi chữ số...
Đề bàiBài 1. Cho tập hợp \(A{\rm{ }} = {\rm{ }}\left\{ {1{\rm{ }};2{\rm{ }};3{\rm{ }};4{\rm{ }};5{\rm{ }}} \right\}.\)     Viết tập hợp B gồm  các phần tử mà mỗi phần tử là một số có hai chữ số khác nhau ;mỗi...