Bài 1: Thành phần nguyên tử


Bài 1.13 trang 5 SBT Hóa học 10 Nâng caoSử dụng số liệu cho trong (bảng 1.1) SGK, hãy tính và trả lời các câu hỏi sau:a) Khối lượng của một proton bằng bao nhiêu lần khối lượng của electron?b)...
Bài 1.14 trang 5 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong 1 kg sắt có bao nhiêu gam electron? Cho biết 1 mol nguyên tử săt có khối lượng bằng 55,85g, một nguyên tử sắt có 26 electron.Giải Trong 1 kg sắt...
Bài 1.15 trang 5 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho rằng hạt nhân nguyên tử và chính nguyên tử H có dạng hình cầu. Hạt nhân nguyên tử hiđro có bán kính gần đúng bằng 10-6nm, bán kính nguyên tử...
Bài 1.16 trang 5 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho biết \(1u = 1,{6605.10^{ - 27}}kg\), nguyên tử khối của oxi bằng 15,999. Hãy tính khối lượng của 1 nguyên tử oxi ra kilogam.Giải Do 1u = 1,6605.10-27 kg. Khối lượng của nguyên...
Bài 1.17 trang 5 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho biết khối lượng nguyên tử của C gấp 11,905 lần khối lượng nguyên tử của hiđro. Hãy tính khối lượng nguyên tử của hiđro ra u và gam, khi coi...