BÀI 1. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ


Hạt nhân của nguyên tử hiđro và hạt proton có khác nhau không? Tại sao?Lời giải:Vì hạt nhân của nguyên tử hiđro không có nơtron, chỉ có một proton duy nhất nên hạt nhân đó chính là một proton 
Khi phóng chùm tia a vào một lá vàng mỏng, người ta thấy rằng trong khoảng \(10^8\) hạt a có một hạt gặp hạt nhân.a) Một cách gần đúng, hãy xác định đường kính của hạt nhân so với đường...
 Tính bán kính gần đúng của nguyên tử natri, biết khối lượng riêng của natri bằng 0,97g/cm3 và trong tinh thể kim loại không gian trống chiếm 26% thể tích.Cho Na = 22,99.Lời giải:Khối lượng của mol nguyên tử Na là...
1.1. Theo định nghĩa, số Avogađro là một số bằng số nguyên tử đồng vị cacbon-12 có trong 12 g đồng vị cacbon-12.Số Avogađro được kí hiệu là N.N= 6,0221415.1023 thường lấy là 6,022.1023a) Hãy tính khối lượng của một...
 Beri và oxi lần lượt có khối lượng nguyên tử bằng:mBe = 9,012u; mO=15,999u.Hãy tính các khối lượng đó ra gam.Lời giải:mBe=9,012u.1.6605.10-12=14,964.10-24gmO=15,999u=15,999.1,6605-24=26,566.10-24g
1.2 a) Hãy định nghĩa thế nào là một đơn vị khối lượng nguyên tử (u).b) Hãy tính đơn vị khối lượng nguyên tử (u) ra gam.c) Hãy cho biết khối lượng nguyên tử đồng vị cacbon-12 tính ra đơn...
 Cho các hạt: electron, proton, nơtron.a)Hạt nào mang điện tích dương?b)Hạt nào mang điện tích âm?c)Hạt nàọ không mang điện tích?Lời giải:a) Proton.b)Electron.c)Nơtron.
Một loại tinh thể nguyên tử, có khối lượng riêng là \(19,36 g/cm^3\). Trong đó, các nguyên tử chỉ chiếm 74% thể tích của tinh thể, còn lại là các khe rỗng. Bán kính của nguyên tử là 1,44Åa) Tính...
 Nếu ta định nghĩa: “Một đơn vị cacbon (đvC) bằng \({1 \over {12}}\)khối lượng của một nguyên tử cacbon” thì có chính xác không? Vì sao?Lời giải:Vì nguyên tố cacbon là một hỗn hợp đồng vị \({}^{12}C,{}^{13}C\)... cho nên nguyên...
 Khi điện phân nước, người ta xác định được là ứng với 1 gam hiđro sẽ thu được 7,936 gam oxi.Hỏi một nguyên tử oxi có khối lượng gấp bao nhiêu lần khối lượng của một nguyên tử hiđro?Lời giải:Phân...
Xác định khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử hiđro, coi nó như một khối cầu có bán kính là \(1.10^{15}\) m. So sánh với urani là chất có khối lượng riêng bằng \(19.10^3 kg/m^3\).Lời giải:Thể tích của hạt...