Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit


1.1. Có những oxit sau: H2O, SO2, CuO, CO2, CaO, MgO. Hãy cho biết những chất nào có thể điều chế bằnga)  phản ứng hoá hợp? Viết phương trình hoá học.b) phản ứng phân huỷ? Viết phương trình hoá họcTrả...
 Hãy viết công thức hoá học và tên gọi củaa)  5 oxit bazơ ;b)  5 oxit axit.Trả lời                 a) Các oxit bazơ: đồng(II) oxit: CuO, natri oxit: Na2O, canxi oxit: CaO, sắt(III) oxit:...
Khí cacbon monooxit (CO) có lẫn các tạp chất là khí cacbon đioxit (CO2) và lưu huỳnh đioxit (SO2) Làm thế nào tách được những tạp chất ra khỏi CO? Viết các phương trình hoá học.Trả lời      ...
Hãy tìm công thức hoá học của những oxit có thành phần khối lượng như sau:a)  S: 50% ; b) C: 42,8% ; c) Mn: 49,6% ; d) Pb: 86,6%.Trả lời                  ...
Biết rằng 1,12 lít khí cacbon đioxit (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH tạo ra muối trung hoà.a)  Viết phương trình hoá học.b) Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng.Trả lời  ...
Cho 15,3 gam oxit của kim loại hoá trị II vào nước thu được 200 gam dung dịch bazơ với nồng độ 8,55%. Hãy xác định công thức của oxit trên.Trả lời                ...
Cho 38,4 gam một oxit axit của phi kim X có hoá trị IV tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 400 gam dung dịch muối nồng độ 18,9%. Xác định công thức của oxit.Trả lời  ...