Bài 1. Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit


I. Tính chất hóa học của oxit1. Oxit bazơ: Oxit bazơ có những tính chất hóa học nào?a) Tác dụng với nước: Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm).Thí dụ: Na2O + H2O →...
Đề bàiCó những oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào có thể tác dụng được vớia) Nước?b) axit clohiđric?c) natri hiđroxit?Viết phương trình hóa học.Phương pháp giải - Xem chi tiếtGhi nhớ:a)Các oxit tác dụng được với nước là oxit axit...
Đề bàiCó những chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết những cặp chất có thể tác dụng với nhau.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhững cặp chất tác dụng được với nhau là: H2O và CO2; H2O và K2O;...
Đề bàiTừ những chất: Canxi oxit, lưu huỳnh ddioxit, cacbon ddioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em hãy chọn chất thích hợp điền vào các sơ đồ phản ứng sau:a) Axit sunfuric +... → Kẽm sunfat + Nướcb) Natri hiđroxit +... →...
Đề bàiCho những oxit sau:CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy chọn những chất đã cho tác dụng được vớia) Nước, tạo thành dung dịch axitb) Nước, tạo thành dung dịch bazơc) Dung dịch axit, tạo thành muối và nước.d) Dung...
Đề bàiCó hỗn hợp khí CO2 và O2 làm thế nào có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên? Trình bày cách làm và viết phương trình hóa học.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào tính chất hóa học khác nhau của khí CO2 và O2 để...
Đề bàiCho 1,6 gam đồng (II) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%.a) Viết phương trình hóa học.b) Tính nồng độ phần trăm của các chất có dung dịch sau khi phản ứng...