Bài 1: Tôn trọng lẽ phải


1.  Em lựa chọn cách giải quyết nào trong trường hợp sau đây và giải thích vì sao?Trong các cuộc tranh luận với các bạn cùng lớp, em sẽ:a)    Bảo vệ đến cùng ý kiến của mình, không cần lắng nghe...
a)   Em có nhận xét gì về việc làm của quan Tuần phủ Nguyễn Quang Bích trong câu chuyện trên?Trả lờiHành động của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích chứng tỏ ông là một con người dũng cảm, trung thực,...