Bài 1 trang 161 SGK Đại số 10 Nâng cao


  Để điều tra số con trong mỗi gia đình ở huyện A, người ta chọn ra 80 gia đình, thống kê con số của các gia đình đó và thu được mẫu số liệu sau: a) Dấu hiệu ở đây là gì? Kích thước mẫu là bao nhiêu?b) hãy tìm các...

  Để điều tra số con trong mỗi gia đình ở huyện A, người ta chọn ra 80 gia đình, thống kê con số của các gia đình đó và thu được mẫu số liệu sau:

   Bài 1 trang 161 SGK Đại số 10 Nâng cao

  a) Dấu hiệu ở đây là gì? Kích thước mẫu là bao nhiêu?

  b) hãy tìm các giá trị khác nhau trong mẫu số liệu trên.

  Đáp án

  a)

  Dấu hiệu là số con trong một gia đình.

  Đơn vị điều tra: một gia đình ở huyện A.

  Kích thước mẫu: 80

  b)

  Có 8 đơn vị giá trị khác nhau trong mỗi số liệu trên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7