Bài 1 trang 189 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 1Cho các số phức                          \(2 + 3i; 1 + 2i; 2 – i\)a) Biểu diễn các số đó trong mặt phẳng phức.b) Viết số phức liên hợp của mỗi số đó và biểu diễn chúng trong mặt...

  Bài 1

  Cho các số phức

                            \(2 + 3i; 1 + 2i; 2 – i\)

  a) Biểu diễn các số đó trong mặt phẳng phức.

  b) Viết số phức liên hợp của mỗi số đó và biểu diễn chúng trong mặt phẳng phức.

  c) Viết số đối của mỗi số phức đó và biểu diễn chúng trong mặt phẳng phức.

  Giải

  a) Các điểm A, B, C lần lượt biểu diễn các số phức \(1 + 2i;2 + 3i;  2 – i\)

  Bài 1 trang 189 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

  b) Số phức liên hợp của \(2 + 3i\) là: \(2-3i\)

  Số phức liên hợp của \(1 + 2i\) là: \(1-2i\)

  Số phức liên hợp của \(2 -i\) là: \(2+i\)

  Các điểm M, N, P lần lượt biểu diễn các số phức:  \(2-3i\),  \(1-2i\), \(2+i\)

  Bài 1 trang 189 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

  c) Các số đối của \(2 + 3i; 1 + 2i\) và \(2 – i\) lần lượt là: \(-2 – 3i; -1 – 2i\) và \(-2 + i\) được biểu diễn bởi các điểm: P, Q, R.

  Bài 1 trang 189 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao