Bài 1 trang 36 SGK Toán 4


  Đề bài1. Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính...). Hãy khoanh vào chữ cái trả lời đúng.a) Số gồm năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi viết là:A. 505 050     ...

  Đề bài

  1. Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính…). Hãy khoanh vào chữ cái trả lời đúng.

  a) Số gồm năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi viết là:

  A. 505 050          B. 5 050 050           C. 5 005 050        D. 50 050 050

  b) Giá trị của chữ số 8 trong số 548 762 là:

  A. 80 000                   B. 8000                C. 800                  D. 8

  c) Số lớn nhất trong các số 684 257; 684 752; 684 725 là:

  A. 684 257            B. 684 275          C. 684 752          D. 684 725

  d) 4 tấn 85kg =…..kg

  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

  A. 485                B. 4850                C. 4085                  D. 4058

  e) 2 phút 10 giây =….giây

  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

  A. 30                  B. 210                 C. 130                     D. 70

  Lời giải chi tiết

  a) Chọn D.

  b) Chọn B.

  c) Chọn C.

  d) Chọn C.

  e) Chọn C.

  Bài tập cùng chuyên mục