Bài 1 trang 5 SGK Toán 4


  Đề bàiTính nhẩm:a) 6000 + 2000 - 4000                    90000 - (70000 - 20000)                    90000 - 70000 - 20000                 12000: 6                 ...

  Đề bài

  Tính nhẩm:

  a) 6000 + 2000 – 4000                 

     90000 – (70000 – 20000)                 

     90000 – 70000 – 20000              

     12000: 6                           

  b) 21000 x 3

      9000 – 4000 x 2

      (9000 – 4000) x 2

      8000 – 6000: 3

  Lời giải chi tiết

  a) 6000 + 2000 – 4000

  Có thể tính nhẩm như sau:

  6 nghìn + 2 nghìn – 4 nghìn = 8 nghìn – 4 nghìn = 4 nghìn

  Và ghi như sau:

  6000 + 2000 – 4000 = 8000 – 4000 = 4000

  Nhẩm tương tự như trên ta có:

  90000 – (70000 – 20000) = 90000 – 50000 = 40000

  90000 – 70000 – 20000 = 20000 – 20000 = 0

  12000: 6 = 2000

  b) 21000 x 3

  Có thể nhẩm: 21 nghìn  x 3 = 63 nghìn

  Và ghi: 21000 x 3 = 63000

  Nhẩm tương tự như trên ta có:

  9000 – 4000 x 2 = 9000 – 8000 = 1000

  (9000 – 4000) x 2 = 5000 x 2 = 10000

  8000 – 6000: 3 = 8000 – 2000 = 6000

  BaitapSachgiaokhoa.com