Bài 1. Tứ giác


Tính tổng các góc ngoài của tứ giác (tại mỗi đỉnh của tứ giác chỉ chọn một góc ngoài). Giải:Ta có:\({\widehat A_1} + {\widehat B_1} + {\widehat C_1} + {\widehat D_1} = {360^0}\)   (tổng các góc của tứ giác)Tại mỗi...
Tứ giác ABCD có AB=BC, CD=DA.a. Chứng minh rằng BD là đường trung trực của ACb. Cho biết \(\widehat B = {100^0},\widehat D = {70^0}\) tính \(\widehat A\) và  \(\widehat C\).Giải:a) BA=BC (gt)                  ...
Vẽ lại tứ giác ABCD ở hình 1 vào vở bằng cách vẽ hai tam giác.Giải:Vẽ ∆ABD, biết ba cạnh:AD = 4cm, BD = 3cm, AB = 2.5 cm.Vẽ ∆BCD, biết hai cạnh và góc xen giữa:BD = 3cm, \(\widehat...
Tính các góc của tứ giác ABCD, biết rằng:\(\widehat A:\widehat B:\widehat C:\widehat D = 1:2:3:4\)Giải:Theo bài ra ta có:\({{\widehat A} \over 1} = {{\widehat B} \over 2} = {{\widehat C} \over 3} = {{\widehat D} \over 4};\widehat A + \widehat...
Tứ giác ABCD có \(\widehat A = {65^0},\widehat B = {117^0},\widehat C = {71^0}\). Tính số đo góc ngoài tại định DGiải:Trong tứ giác ABCD ta có:\(\widehat A + \widehat B + \widehat C + \widehat D = {360^0}\)(tổng các...
Chứng minh rằng các góc của một tứ giác không thể đều là góc nhọn, không thể đều là góc tù.Giải:Giả sử cả bốn góc của tứ giác đều là góc nhọn thì tổng bốn góc của tứ giác nhỏ...
Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng tổng hai góc ngoài tại các đỉnh A và C bằng tổng hai góc trong tạo các đỉnh B và DGiải:Gọi \(\widehat {{A_1},}\widehat {{C_1}}\) là góc trong của tứ giác tại đỉnh A và...
Tứ giác ABCD có \(\widehat A = {110^0},\widehat B = {100^0}\). Các tia phân giác của các góc C và D cắt nhau ở E. Các đường phân giác của các góc ngoài tại các đỉnh C và D cắt...
Chứng minh rằng trong một tứ giác, tổng hai đường chéo lớn hơn tổng hai cạnh đối.Giải:Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.Trong  ∆OAB, ta có:                  ...
Chứng minh rằng trong một tứ giác, tổng hai đường chéo lớn hơn nửa chu vi nhưng nhỏ hơn chu vi của tứ giác ấy.Giải:Đặt độ dài AB = a, BC = b, CD = c, AD = dGọi O...
Tứ giác ABCD có. Khẳng định nào dưới đây là đúng?A. \(\widehat A = {65^0}\)B. \(\widehat B = {85^0}\) C. \(\widehat C = {100^0}\)D. \(\widehat D = {90^0}\)Giải: Chọn B. \(\widehat B = {85^0}\) 
Tứ giác ABCD có \(\widehat C = {60^0},\widehat D = {80^0},\widehat A - \widehat B = {10^0}\). Tính số đo góc A và BGiải:\(\eqalign{ & \widehat A + \widehat B = {360^0} - \left( {{{60}^0} + {{80}^0}} \right) = {220^0}...
Tứ giác ABCD có chu vi 66cm. Tính độ dài AC, biết chu vi tam giác ABC bằng 56cm, chu vi tam giác ACD bằng 60cmGiải:Chu vi ∆ABC + chu vi ∆ACD – chu vi ABCD =2AC  ⇒ 2AC =...