Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống


Vì sao nói bản vẽ kỹ thuật là "ngôn ngữ" chung dùng trong kỹ thuật? Hướng dẫn trả lờiBản vẽ kỹ thuật là ngôn ngữ dùng chung trong kỹ thuật vì bản vẽ kỹ thuật là thứ có đầy đủ các thông tin chi...
Bản vẽ kỹ thuật có vai trò như thế nào trong đời sống sản xuất? Hướng dẫn trả lờiVai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất:- Bản vẽ kĩ thuật là một phương tiện thông tin dùng trong đời...
Vì sao chúng ta cần phải học môn vẽ kỹ thuật? Hướng dẫn trả lờiChúng ta cần phải học môn vẽ kĩ thuật vì bản vẽ kĩ thuật là một phương tiện thông tin dùng trong sản xuất và đời sống, học vẽ...