Bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập


a) Bối cảnhNgày 30-4-1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Đất nước thống nhất, cả nước tập trung vào hàn gắn các vết thương chiến tranh và xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập,...
a) Bối cảnhToàn cầu hóa là một xu thế lớn, một mặt cho phép nước ta tranh thủ được các nguồn lực bên ngoài (đặc biệt là về vốn, công nghệ và thị trường), mặt khác đặt nền kinh tế...
-Thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo.-Hoàn thiện và thực hiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa...
Đề bàiBối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc Đổi mới ở nước ta?Lời giải chi tiếtBối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng...
Đề bàiHãy tìm các dẫn chứng về thành tựu của công cuộc Đổi mới ở nước ta. Lời giải chi tiết- Nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế-xã hội kéo dài. Lạm phát được đẩy lùi...